Regulamin_DIMAQ_UNI_2023.pdf


Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową
z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni

 

I. Definicje 

 I.I. Dla potrzeb Konkursu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

 (a)  Konkurs – oznacza niniejszy konkurs na najlepszą Pracę dyplomową pod nazwą „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni” organizowany przez Organizatora. Współorganizatorem Konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

(b) Organizator (IAB Polska) – Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 258896, posiadający numer NIP: 5213418625, numer REGON: 140780831. 

(c) Praca dyplomowa – zgłoszona przez Uczestnika Konkursu oraz sporządzona przez niego w języku polskim praca końcowa studiów podyplomowych/magisterskich/licencjackich/inżynierskich, której przedmiot stanowią zagadnienia marketingu internetowego. 

(d) Uczestnik – osoba fizyczna, spełniająca warunki przewidziane w Regulaminie, która w przewidzianym w treści Regulaminu terminie obroniła i prawidłowo zgłosiła do udziału w Konkursie Pracę dyplomową swojego autorstwa. 

(e) Współorganizator – Szkoła Główna Handlowa z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, posiadająca numer NIP: 5250008407. 

(f) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu pod nazwą „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni” dostępny na stronie internetowej www.dimaquni.com. 

(g) Zwycięzcy – Uczestnicy, których Praca dyplomowa została uznana za najlepszą spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych Prac dyplomowych w ramach Konkursu, w swojej kategorii (praca podyplomowa, magisterska lub licencjacka/inżynierska), na warunkach określonych w Regulaminie. 

(h) Partner Konkursu – przedsiębiorca, który jest członkiem IAB Polska i zgłosił chęć wspierania Konkursu poprzez zapewnienie Zwycięzcom możliwości odbycia co najmniej miesięcznych, płatnych praktyk zawodowych. 

(i) Jury Konkursowe I Etapu – zespół osób wyznaczonych przez Organizatora, do zadań którego należy weryfikacja prawidłowości i przebiegu Konkursu, ocena zgłoszonych do Konkursu Prac dyplomowych podczas I etapu Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie. Liczba osób wchodzących w skład Jury Konkursowego I Etapu uzależniona jest od liczby Prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu i ustalana w terminie 2 dni od zamknięcia fazy przyjmowania zgłoszeń. 

(j) Jury Konkursowe II Etapu – zespół 10 osób wyznaczonych przez Organizatora, do zadań którego należy weryfikacja prawidłowości i przebiegu Konkursu, ocena zgłoszonych do Konkursu Prac dyplomowych podczas II Etapu Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.  

(k) Specjalne Jury Konkursowe – zespół osób wyznaczonych przez Organizatora i Współorganizatora, do zadań którego należy ocena zgłoszonych do Konkursu Prac dyplomowych, w sytuacji niewyłonienia Zwycięzców przez Jury Konkursowe II Etapu na zasadach określonych w Regulaminie. 

(l) Nagroda – Nagroda za najlepszą pracę podyplomową, Nagroda za najlepszą pracę magisterską lub Nagroda za najlepszą pracę licencjacką/inżynierską oraz Wyróżnienia. 

(m) Nagroda za najlepszą pracę podyplomową – ufundowany przez Organizatora bon szkoleniowy w postaci elektronicznej do wykorzystania na wybrane przez Zwycięzcę szkolenie „Akademia DIMAQ Professional” w formie zdalnej wraz z egzaminem DIMAQ o wartości 4305,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych) brutto z terminem wykorzystania do 12 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu. Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wzięcia udziału w egzaminie zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem. 

(n) Nagroda za najlepszą pracę magisterską – ufundowany przez Współorganizatora indeks na podyplomowe studia Marketing Internetowy na rok akademicki 2023/2024 o wartości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto. Dodatkową nagrodą dla Zwycięzcy jest możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu (zasady odbycia praktyk oraz wysokość wynagrodzenia, a także termin odbycia praktyk, zostaną ustalone pomiędzy Zwycięzcą a danym Partnerem Konkursu). 

(o) Nagroda za najlepszą pracę licencjacką/inżynierską – ufundowany przez Organizatora bon szkoleniowy w postaci elektronicznej do wykorzystania na wybrane przez Zwycięzcę szkolenie „Akademia DIMAQ Basic” w formie zdalnej wraz z egzaminem DIMAQ o wartości 3690,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) brutto z terminem wykorzystania do 12 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu. Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wzięcia udziału w egzaminie zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem. Dodatkową nagrodą dla Zwycięzcy jest możliwość odbycia płatnych, co najmniej miesięcznych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu (zasady obycia praktyk oraz wysokość wynagrodzenia, a także termin odbycia praktyk, zostaną ustalone pomiędzy Zwycięzcą a Partnerem Konkursu). 

(p) Wyróżnienie (Wyróżnienia) – przyznawane przez Jury Konkursowe II Etapu wyróżnienie dla maksymalnie 2 Prac dyplomowych z każdej kategorii (wyróżnione zastaną maksymalnie po 2 prace odpowiednio: licencjackie/inżynierskie, magisterskie i podyplomowe), łącznie Organizator przewiduje 6 Wyróżnień. Wyróżnienie polega na możliwości odbycia płatnych, co najmniej miesięcznych praktyk u jednego z Partnerów Konkursu (zasady obycia praktyk oraz wysokość wynagrodzenia, a także termin odbycia praktyk, zostaną ustalone pomiędzy wyróżnionym Uczestnikiem a Partnerem Konkursu). 

II. Postanowienia Ogólne  

2.1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 15 czerwca 2023 roku do dnia 4 października 2023 roku i składa się z dwóch etapów (zwanych dalej „Etapami”). 

2.2. Celem Konkursu jest promocja marki Organizatora i jego działalności, w szczególności szkoleń i egzaminów DIMAQ. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych. 

2.3. Zamierzeniem Organizatora ani celem Konkursu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom prowadzącym działalność lub oferującym produkty lub usługi odpowiadające rodzajowo działalności, produktom lub usługom Organizatora (dalej jako: „Inne Podmioty”). W szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie oraz warunki zdobywania Nagród nie są w żaden sposób uzależnione od wykonywania bądź zaniechania przez Uczestników czynności analogicznych do opisanych w Regulaminie w stosunku do produktów Innych Podmiotów – zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 

2.4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej, która jest dostępna pod adresem www.dimaquni.com. 

2.5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. 

2.7. Lista Partnerów Konkursu została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.dimaquni.com. 

2.8. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje powołane przez Organizatora Jury Konkursowe (odpowiednio I i II Etapu, a także Specjalne Jury Konkursowe). 

III. Uczestnicy Konkursu

3.1. Uczestnikami mogą być zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studenci i absolwenci położonych na jej obszarze szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) a także słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 lipca 2023 r. obronili Pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego oraz uzyskali z egzaminu magisterskiego/licencjackiego/inżynierskiego wynik pozytywny lub posiadają dyplom ukończenia studiów podyplomowych. 

3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia) oraz pracownicy i współpracownicy przedsiębiorstw zrzeszonych u Organizatora. Ograniczenie udziału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy również osób pozostających w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem lub innym podmiotem współpracującym przy organizacji Konkursu. 

3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

3.4. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby jego uczestnictwo w Konkursie. 

IV. Warunki uczestnictwa

4.1. Uczestnikiem może być wyłącznie autor Pracy dyplomowej, który: 

(a) spełnia warunki, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu z zastrzeżeniem pkt 3.2. Regulaminu; 

(b) przystąpił do udziału w Konkursie poprzez: akceptację Regulaminu oraz prawidłowe i kompletne przesłanie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z pkt 4.2.-4.4. Regulaminu. 

4.2. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.dimaquni.com. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym. Uczestnik ma obowiązek aktualizacji danych, o których mowa w poprzednim zdaniu, w razie każdej ich zmiany w trakcie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub za niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Przesłanie jakichkolwiek komunikatów, przekazów lub informacji w ramach Konkursu z wykorzystaniem danych podanych przez osobę przystępującą do Konkursu w formularzu zgłoszeniowym lub Uczestnika w dalszym toku Konkursu – uważa się za skuteczne przesłanie ww. komunikatów, przekazów lub informacji wobec Uczestnika. 

4.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera: 

(a) imię i nazwisko Uczestnika; 

(b) adres e-mail do kontaktu; 

(c) telefon kontaktowy; 

(d) dane dotyczące studiów (nazwa uczelni, wydział, kierunek, specjalizacja); 

(e) dane dotyczące Pracy dyplomowej (rodzaj, tytuł, ocena);  

(f) plik w formacie .pdf z Pracą dyplomową, przy czym imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły wyższej, a także inne dane umieszczone pierwotnie w Pracy dyplomowej, a pozwalające na identyfikację autora, muszą zostać usunięte z treści Pracy dyplomowej (w przeciwnym razie Praca dyplomowa podlega wykluczeniu z rywalizacji konkursowej);  

(g) skan dokumentu wydanego przez szkołę wyższą potwierdzającego uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu magisterskiego/licencjackiego/inżynierskiego lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych. 

4.4. Przeslanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego musi nastąpić nie później niż do dnia 16 sierpnia 2023 r. 

  4.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mali wskazany w formularzu zgłoszeniowym, automatyczne potwierdzenie otrzymania i przyjęcia formularza zgłoszeniowego przez Organizatora. Uczestnik, który nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Organizatorem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@dimaq.eu. 

  4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, sieci lub systemu zasilania, wpływające na niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie zgłoszenia do Konkursu. Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo do wezwania Uczestników, którzy przesłali zgłoszenie drogą mailową, do dostarczenia również papierowych wersji obronionych prac i innych dokumentów wymienionych w pkt 4.3. powyżej. 

  4.7. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy dyplomowej i przysługują mu w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. Nadesłanie Pracy dyplomowej nie przenosi na Organizatora praw do wykorzystania Pracy dyplomowej w innym celu niż tylko przeprowadzenie Konkursu i publikacja jego wyników, z zastrzeżeniem zdania następnego. Organizator po ogłoszeniu wyników może zgłosić się do Zwycięzców z prośbą o przygotowanie streszczenia Pracy dyplomowej i udostępnienia jej celem publikacji w mediach branżowych (promocja Zwycięzców Konkursu). Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostaną podjęte pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą po zakończeniu Konkursu i przyznaniu Nagród. 

  4.8. Dokonując zgłoszenia Pracy dyplomowej w ramach niniejszego Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z Pracy dyplomowej przez Organizatora oraz wskazane przez niego podmioty i osoby trzecie (np.: Jury Konkursowe I Etapu, Jury Konkursowe II Etapu) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników (m.in. zwielokrotnianie, wprowadzenie do pamięci komputera). 

  4.9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że zgłoszona przez niego Praca dyplomowa nie stanowi rezultatu jego samodzielnej pracy. 

  4.10. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane te Prace dyplomowe, które podlegały już ocenie w trakcie poprzednich edycji organizowanego przez IAB Polska Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. 

  4.11. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia Konkursu w taki sposób, że na podstawie decyzji Specjalnego Jury Konkursowego nie zostanie przyznana żadna Nagroda. Dotyczy to sytuacji uznania przez Specjalne Jury Konkursowe, że przesłane w ramach Konkursu Prace dyplomowe reprezentowały zbyt niski poziom merytoryczny lub zgłoszenia do Konkursu nie odpowiadały warunkom formalnym Konkursu.  

  4.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności: 

  (a) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami; 

  (b) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu; 

  (c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora. 

  V. Przebieg Konkursu 

  5.1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują między sobą o to, która zgłoszona do Konkursu Praca dyplomowa będzie najlepsza w jednej z 3 kategorii (najlepsza praca podyplomowa, magisterska lub licencjacka/inżynierska), w oparciu o kryteria takie jak: 

  (a) aktualność i ważność problematyki Pracy dyplomowej; 

  (b) wkład własny autora – twórczy charakter Pracy dyplomowej; 

  (c) wartość aplikacyjna Pracy dyplomowej; 

  (d) jakość merytoryczna Pracy dyplomowej; 

  (e) ocena formalnej strony Pracy dyplomowej. 

  5.2. Organizator w ramach Konkursu wybierze Zwycięzców przez przyznanie Nagrody: 

  (a) Nagrody za najlepszą pracę podyplomową; 

  (b) Nagrody za najlepszą pracę magisterską; 

  (c) Nagrody za najlepszą pracę licencjacką/inżynierską; 

  (d) 6 Wyróżnień (z zastrzeżeniem, że Organizator może nie przyznać Wyróżnień decyzją Jury Konkursowego II Etapu). 

  5.3. W celu ustalenia wyników Konkursu Organizator ustanowi Jury Konkursowe I Etapu oraz Jury Konkursowe II Etapu, które: 

  (a) oceni zgłoszone do Konkursu Prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem; 

  (b) dokona wyboru Zwycięzców na podstawie warunków określonych w Regulaminie według własnego, swobodnego uznania. 

  5.4. I Etap Konkursu: Spośród prawidłowo i zgodnie z postanowieniami niniejszego Konkursu nadesłanych przez Uczestników Konkursu Prac dyplomowych Jury I Etapu Konkursu, w terminie od 17 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r., według własnego, swobodnego uznania, wybierze 5 najlepszych merytorycznie prac magisterskich, łącznie 5 prac inżynierskich i licencjackich oraz 5 prac studiów podyplomowych. Każda z Prac dyplomowych oceniana będzie przy użyciu arkusza oceny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kryteria oceny Jury I Etapu Konkursu są następujące: 

  (a) aktualność i ważność problematyki Pracy Dyplomowej (waga kryterium: 15%); 

  (b) wkład własny autora – twórczy charakter Pracy dyplomowej (waga kryterium: 25%); 

  (c) wartość aplikacyjna Pracy dyplomowej (waga kryterium: 25%); 

  (d) jakość merytoryczna Pracy dyplomowej (waga kryterium: 25%); 

  (e) ocena formalnej strony Pracy dyplomowej (waga kryterium: 10%) 

  za każde kryterium przydzielone zostanie od 0 do 5 punktów. 

  5.5. Ilość członków Jury Konkursowego I Etapu zależy od liczby Prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu. Każdy z jurorów oceniać będzie maksymalnie 2 Prace dyplomowe, a każda zgłoszona do Konkursu Praca dyplomowa oceniana będzie przez 3 jurorów wchodzących w skład Jury Konkursowego I Etapu. 

  5.6. Wyniki I Etapu Konkursu zostaną ustalone poprzez zliczenie wyników z arkuszy ocen, o których mowa w pkt 5.4. Regulaminu, za pośrednictwem arkusza, którego wzór jest Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

  5.7. Informacja o rozstrzygnięciu I Etapu Konkursu, ze wskazaniem imion i nazwisk autorów Prac dyplomowych wybranych przez Jury Konkursowe I Etapu oraz tytułów tych Prac dyplomowych, zostanie opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.dimaquni.com do dnia 19 września 2023 r. 

  5.8. II Etap Konkursu: Wyłonione w ramach I Etapu Konkursu Prace dyplomowe zostaną poddane ocenie Jury Konkursowe II Etapu Konkursu, które wybierze według własnego, swobodnego uznania po jednej najlepszej Pracy dyplomowej z 3 kategorii: praca magisterska, praca licencjacka/inżynierska i praca dyplomowa. Jury Konkursowe II Etapu Konkursu może także wybrać po maksymalnie 2 prace magisterskie lub licencjackie/inżynierskie, którym przyznane zostaną Wyróżnienia (maksymalnie 6 Wyróżnień). Ocena Prac dyplomowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w terminie od 18 września 2023 r. do 29 września 2023 r. Jury Konkursowe II Etapu dokona wyboru najlepszych Prac dyplomowych, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 5.4. lit. (a)- Regulaminu. Każda z Prac dyplomowych oceniana będzie przy użyciu arkusza oceny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z uzasadnieniem (min. 500 znaków ze spacjami), odwołującym się do kryteriów, o których mowa w pkt 5.4. Regulaminu i zawierającym porównanie Prac dyplomowych z II Etapu Konkursu między sobą. 

  5.9. Skład Jury II Etapu Konkursu zostanie podany na stronie internetowej www.dimaquni.com.pl w terminie do dnia 18 września 2023 r. Każdy z jurorów Jury II Etapu Konkursu oceniać będzie maksymalnie 3 Prace dyplomowe, a każda Praca dyplomowa oceniana będzie przez 2 jurorów wchodzących w skład Jury Konkursowego II Etapu. 

  5.10. Wyniki II Etapu Konkursu zostaną ustalone poprzez zliczenie wyników z arkuszy ocen, o których mowa w pkt. 5.4. Regulaminu, za pośrednictwem arkusza, którego wzór jest Załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

  5.11. W przypadku niewyłonienia przez Jury Konkursowe II Etapu pierwszej najlepszej pracy dyplomowej w każdej kategorii, Specjalne Jury Konkursowe wybierze według własnego, swobodnego uznania po jednej najlepszej Pracy dyplomowej z 3 kategorii: praca magisterska, praca licencjacka/inżynierska i praca dyplomowa, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 5.4. lit. (a)-(e) Regulaminu. Posiedzenie Specjalnego Jury Konkursowego odbędzie się w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Jury Konkursowe II Etapu podejmie decyzję o niewyłonieniu Zwycięzców. Z posiedzenia Specjalnego Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół, którego wzór jest Załącznikiem nr 4 do Regulaminu. 

  5.12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 4 października 2023 r. poprzez: udostępnienie na stronie internetowej www.dimaquni.com informacji o ustaleniu wyników Konkursu, ze wskazaniem imion i nazwisk autorów Prac dyplomowych wybranych przez Jury Konkursowe II Etapu (lub Specjalnego Jury Konkursowego) oraz tytułów tych Prac dyplomowych, oraz przesłanie Zwycięzcom i wyróżnionym Uczestnikom informacji o wygranej w Konkursie na adres e-mail Zwycięzców i wyróżnionych Uczestników wskazany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt 4.3. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 4.11. Regulaminu. 

  5.13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych oraz czynności podejmowanych przez Uczestników w ramach Konkursu. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagród, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył zasady Konkursu, w szczególności podał nieprawdziwe dane lub przesłał Pracę dyplomową niezgodną z zasadami opisanymi w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu będzie równoznaczne z brakiem możliwości dalszego udziału w Konkursie oraz otrzymaniem Nagród. Organizator poinformuje Uczestnika o przyczynie wykluczenia z Konkursu. 

  VI. Nagrody

  6.1. Uczestnikom, których Praca dyplomowa została uznana za najlepszą na mocy decyzji Jury Konkursowego II Etapu, o której mowa w pkt 5.7. Regulaminu (lub w sytuacji określonej w pkt 5.10. Regulaminu na mocy decyzji Specjalnego Jury Konkursowego) lub którym zostało przyznane Wyróżnienie, na mocy decyzji Jury Konkursowego II Etapu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody. 

  6.2. W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca lub wyróżniony Uczestnik musi mieć dostęp do aktywnego konta e-mali, które zostało wskazane w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt 4.3. Regulaminu. 

  6.3. Zwycięzca i wyróżniony Uczestnik, aby otrzymać nagrodę, musi potwierdzić za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dimaq.eu w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu i wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5.11. Regulaminu, otrzymanie informacji o wygranej oraz wyraźnie wskazać, że przyjmuje Nagrodę.  

  6.4. W przypadku Nagrody za najlepszą pracę podyplomową i licencjacką/inżynierską Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą celem ustalenia terminu i sposobu zapisu na wybrane przez Zwycięzcę szkolenie.  

  6.5. W przypadku Nagrody dodatkowej za najlepszą pracę magisterską i licencjacką/inżynierską oraz Wyróżnień Partner Konkursu skontaktuje się ze Zwycięzcą celem ustalenia zasady obycia praktyk oraz wysokości wynagrodzenia, a także terminu odbycia praktyk. 

  6.6. Przyjmuje się, że Uczestnikiem uprawnionym do odbioru Nagrody jest Zwycięzca oraz wyróżniony Uczestnik, którego dane wskazane zostały w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt 4.3. Regulaminu. 

  6.7. Wydanie Nagrody następuje w postaci elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail z Nagrodą (załącznik w formacie .pdf) w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Nagrody, o której mowa w pkt 6.3. Regulaminu na adres e-mail Zwycięzcy zidentyfikowany przez Organizatora na podstawie danych przekazanych przez Zwycięzcę jako Uczestnika w ramach Konkursu. Jeżeli Uczestnik podał adres e-mail w sposób uniemożliwiający dostarczenie Nagrody, w szczególności podał nieistniejący adres e-mail, Nagroda przechodzi na rzecz kolejnego z kolei Uczestnika, którego Praca dyplomowa została wskazana przez Jury Konkursowe II jako druga z kolei najlepsza Praca dyplomowa. 

  6.8. Wydanie Nagrody w postaci Wyróżnienia następuje po indywidualnych ustaleniach z wyróżnionym Uczestnikiem a Partnerem Konkursu, o których mowa w pkt. 6.5. Regulaminu. 

  6.9. Zwycięzca potwierdza odbiór Nagrody przesyłając w odpowiedzi na maila z Nagrodą przekazanego Zwycięzcy przez Organizatora maila potwierdzającego odbiór Nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Organizatora maila z Nagrodą. 

  6.10. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, w szczególności Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 

  6.11. Nagroda: 

  (a) której odbiór nie zostanie potwierdzony przez Zwycięzcę zgodnie z Regulaminem; 

  (b) której odbioru Zwycięzca odmówił; 

  (c) której potwierdzenia odbioru Zwycięzca odmówił przepada. 

  6.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji z podjęcia praktyk lub ich przerwania przez Zwycięzcę lub wyróżnionego Uczestnika. Organizator nie ma również obowiązku pokrycia Zwycięzcy lub wyróżnionemu Uczestnikowi kosztów zakwaterowania na czas trwania praktyk oraz kosztów podróży z tym związanych. 

  6.13. Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym, 10 % podatkiem dochodowym obliczanym od ich wartości (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przed wydaniem Zwycięzcom Nagród, są oni zobowiązani do przekazania Organizatorowi kwoty na podatek. Organizator jako płatnik podatku od Nagród, pobierze przed wydaniem Nagród od Zwycięzców Konkursu kwotę na podatek, a następnie odprowadzi go, zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do właściwego urzędu skarbowego.   

  6.14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku, gdy dany Uczestnik, którzy uzyskał prawo do uzyskania Nagrody, odmówi podania danych osobowych, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Uczestnikowi. 

  6.15. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

  6.16. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy lub Wyróżnienia w przypadku powzięcia wiarygodnej i potwierdzonej informacji, że Praca dyplomowa nie stanowi rezultatu jego samodzielnej pracy oraz że wystąpiono wobec Uczestnika z odpowiednimi roszczeniami w tym zakresie. 

  VII. Postępowanie reklamacyjne

  7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@dimaq.eu, zawsze z dopiskiem – „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni – reklamacja”, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji w formie pisemnej na adres Organizatora lub otrzymania wiadomości e-mail. 

  7.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 

  7.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej adres (e-mail lub adres korespondencyjny) oraz dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. 

  7.4. kutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi osobę, która wniosła reklamację, o sposobie jej rozpatrzenia w zależności od formy jej wniesienia) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektroniczne.  

  7.5. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

  VIII. Reklamacje dotyczące Nagród 

   8.1. W przypadku dostarczenia informacji o Nagrodzie Zwycięzca lub wyróżniony Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora. W przypadku braku szczegółów o Nagrodzie w wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie Uczestnik powinien przekazać do Organizatora reklamację.  

    8.2. Reklamacje dotyczące braku Nagrody w wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie będą uwzględniane jedynie na podstawie przekazanej do Organizatora reklamacji zgodnie z treścią Regulaminu. W razie braku przekazania Organizatorowi reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń. 

    8.3. Przekazanie reklamacji dotyczącej Nagrody Organizatorowi zgodnie z treścią Regulaminu skutkuje zawieszeniem ważności Nagrody. Tym samym od momentu przekazania reklamacji Zwycięzca nie może skorzystać z przyznanej mu w Konkursie Nagrody do czasu otrzymania odpowiedzi na złożoną przez niego reklamację dotyczącą Nagrody. 

    8.4. Reklamacje z powodu braku Nagrody w wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie Zwycięzca lub Wyróżniony Uczestnik może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora dot. Nagrody w Konkursie. W tym celu Zwycięzca lub Wyróżniony Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi reklamację w odpowiedzi na wiadomość e-mail obejmującą dostarczenie Nagrody na adres e-mail Organizatora z dopiskiem „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni – reklamacja Nagrody”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data otrzymania przez Organizatora prawidłowo uzupełnionego maila zawierającego reklamację.  

    8.5. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 8.4. Regulaminu lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane. 

    8.6. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej braku Nagrody w wiadomości e-mail lub niezgodności otrzymanej Nagrody z informacjami zawartymi w Regulaminie, Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

    8.7. Jeżeli postanowienia tego rozdziału nie stanowią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród stosuje się postanowienia rozdziału VII. Regulaminu dotyczące reklamacji co do przebiegu Konkursu, w szczególności pkt. 7.3. Regulaminu w zakresie danych i informacji, które powinna zawierać reklamacja dotycząca Nagrody. 

    

   IX. Dane osobowe Uczestników  

    9.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez: Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77, 02-508 Warszawa (Administrator danych osobowych). 

    9.2. Dane osobowe Uczestników, są przetwarzane dla celów udziału w Konkursie, w szczególności w celu wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów Administratora. 

    9.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO) oraz uzasadniony interes Administratora jako Organizatora. Dane przetwarzane są także dla celów związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów podatkowych, a podstawę przetwarzania w tym zakresie stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych. 

    9.4. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. W przypadku zgody na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym brak zgody Uczestnika uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów. 

    9.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora danych osobowych. 

    9.6. Jeśli Uczestnik uważa, że administrator przetwarza dane w sposób niewłaściwy ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

    9.7. Dane Uczestnika będą przekazywane innym odbiorcom: Interactive Advertising Institute sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 39/77 oraz Partnerom Konkursu, w tym patronom medialnym Konkursu: dlaStudenta.pl, NowyMarketing, studentnews.pl, Rocket Jobs). 

    9.8. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora. 

     

    X. Postanowienia końcowe 

    10.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: www.dimaquni.com. 

    10.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

    10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem pod adresem: www.dimaquni.com oraz w siedzibie Organizatora. 

      

    Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni” 

    PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPECJALNEGO JURY KONKURSOWEGO  

    z dn. __________________ roku 

    Organizatorem Konkursu „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni” jest: Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77, 02–508 Warszawa. 

    Z uwagi na niewyłonienie przez Jury Konkursowe II Etapu Konkursu  Zwycięzców, Specjalne Jury Konkursowe dokonało, weryfikacji wybranych przez Jury Konkursowe I Etapu Prac dyplomowych na zasadach opisanych w Regulaminie. Po przeprowadzeniu analizy wybranych Prac dyplomowych, wyłoniono po 2 najlepsze Prace dyplomowe w każdej z 3 kategorii: praca podyplomowa, praca magisterska i praca licencjacka/inżynierska, w oparciu o następujące kryteria: 

    (a) aktualność i ważność problematyki Pracy dyplomowej; 

    (b) wkład własny autora – twórczy charakter Pracy dyplomowej; 

    (c) wartość aplikacyjna Pracy dyplomowej; 

    (d) jakość merytoryczna Pracy dyplomowej; 

    (e) ocena formalnej strony Pracy dyplomowej. 

     

    I. Najlepsze 2 prace podyplomowe:  

     1. ___________________________________________
     2. ___________________________________________

      

     II. Najlepsze 2 prace magisterskie: 

     1. ___________________________________________ 
     2. ___________________________________________

      

     III. Najlepsze 2 prace licencjackie/inżynierskie: 

     1. ___________________________________________
     2. ___________________________________________ 

      Spośród najlepszych Prac dyplomowych, wyłoniono następujących Zwycięzców: 

      Zwycięzca Nagrody za najlepszą pracę podyplomową: ________________________________ 

      Zwycięzca Nagrody za najlepszą pracę magisterską: __________________________________  

      Zwycięzca Nagrody za najlepszą pracę licencjacką/inżynierską:__________________________ 

       

      Posiedzenie Jury Konkursowego II Etapu Konkursu zakończono, dokumentując je tym Protokołem, podpisanym przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

      Członkowie Specjalnego Jury Konkursowego: 

      1. ____________________________________________________________________
      2. ____________________________________________________________________ 
      3. ____________________________________________________________________

       

      Członek Specjalnego Jury Konkursowego nr 1  Członek Specjalnego Jury Konkursowego nr 2  Członek Specjalnego Jury Konkursowego nr 3 

       

      imię i nazwisko, podpis 

       

      imię i nazwisko, podpis 

       

      imię i nazwisko, podpis