Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową
z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni

 

Pobierz regulamin w wersji PDF

 

I. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. Konkurs – oznacza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (magisterską lub licencjacką/inżynierską lub studiów podyplomowych) pod nazwą „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni” organizowany przez Organizatora. Współorganizatorem Konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 2. Organizator (IAB Polska) – Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000258896, numer identyfikacji podatkowej NIP 521-34-18-625, nr REGON 140780831.

 3. Praca dyplomowa – zgłoszona przez Uczestnika Konkursu oraz sporządzona w języku polskim praca końcowa studiów podyplomowych/magisterska/licencjacka/inżynierska, której przedmiot stanowią zagadnienia marketingu internetowego.

 4. Uczestnik Konkursu (Uczestnik) – osoba fizyczna, która w przewidzianym w treści Regulaminu terminie obroniła i prawidłowo zgłosiła do udziału w Konkursie Pracę dyplomową swojego autorstwa.

 5. Współorganizator – Szkoła Główna Handlowa z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Niepodległości numer 162, 02-554 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-84-07.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

 7. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, którego Praca dyplomowa została uznana za najlepszą spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych Prac dyplomowych w ramach Konkursu, w swojej kategorii (praca podyplomowa lub magisterska lub licencjacka/inżynierska).

 8. Partner Konkursu – przedsiębiorca, który jest członkiem IAB Polska i zgłosił chęć wspierania Konkursu poprzez zapewnienie jego wyróżnionym Uczestnikom możliwości odbycia co najmniej miesięcznych, płatnych praktyk zawodowych.

 

II. Postanowienia Ogólne

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej, która jest dostępna pod adresem www.dimaquni.com w okresie od 17 maja 2022 do 5 października 2022 (Czas Trwania Konkursu).

 

2.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

 

2.4. Lista Partnerów Konkursu została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.dimaquni.com.

 

2.5. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych.

 

2.6. Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje powołane przez Organizatora Jury Konkursowe (odpowiednio I i II Etapu, a także Specjalne Jury Konkursowe).

 

 

III. Uczestnicy Konkursu

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studenci i absolwenci położonych na jej obszarze szkół wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) a także słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 12 sierpnia 2022 obronili Pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego oraz uzyskali z egzaminu magisterskiego/licencjackiego/inżynierskiego wynik pozytywny lub posiadają dyplom ukończenia studiów podyplomowych

3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

 1. a) pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz

 2. b) pracownicy i współpracownicy przedsiębiorstw zrzeszonych u Organizatora.

3.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.4. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby jego uczestnictwo w Konkursie.

 

 

IV. Warunki uczestnictwa

4.1. Zgłoszeń Prac dyplomowych mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy.

 

4.2. Zgłoszenie Pracy dyplomowej na Konkurs powinno zawierać:

 1. a) plik pdf z Pracą dyplomową, przy czym imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły wyższej, a także inne dane umieszczone pierwotnie w Pracy dyplomowej, a pozwalające na identyfikację autora, powinny zostać usunięte z treści Pracy dyplomowej;

 2. b) skan dokumentu wydanego przez szkołę wyższą potwierdzającego uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu magisterskiego/licencjackiego/inżynierskiego/studiów podyplomowych;

 3. c) wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie dimaquni.com

4.3. W formularzu zgłoszeniowym należy podać:

 

– imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do udziału w Konkursie,

 

– adres e-mail do kontaktu,

 

– telefon kontaktowy,

 

– dane dotyczące studiów (uczelnia, wydział, kierunek, specjalizacja),

 

– dane dotyczące pracy (rodzaj, tytuł, ocena).

4.4.   Zgłoszenie Prac dyplomowych może nastąpić nie później niż do dnia 12 sierpnia 2022 r.

 

4.5. Zgłoszenie do Konkursu należy  przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.dimaquni.com.

 

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, sieci lub systemu zasilania, wpływające na niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie zgłoszenia do Konkursu. Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo do wezwania Uczestników, którzy przesłali zgłoszenie drogą mailową, do dostarczenia również papierowych wersji obronionych prac i innych dokumentów wymienionych w pkt 4.2. powyżej.

 

4.7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy dyplomowej i przysługują mu w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.

 

4.8. Dokonując zgłoszenia Pracy dyplomowej w ramach niniejszego Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie z Pracy dyplomowej przez Organizatora oraz wskazane przez niego podmioty i osoby trzecie (np.: Jury Konkursowe)  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników (m.in. zwielokrotnianie, wprowadzenie do pamięci komputera).

 

4.9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że zgłoszona przez niego Praca dyplomowa nie stanowi rezultatu jego samodzielnej pracy.

 

4.10 W Konkursie nie mogą być zgłaszane te Prace dyplomowe, które podlegały już ocenie w trakcie poprzednich edycji organizowanego przez IAB Polska Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego.

 

4.11. W przypadku zgłoszenia prac reprezentujących niski poziom merytoryczny, według swobodnej oceny Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród w Konkursie.

 

 

V. Nagrody

5.1. Organizator nagrodzi w Konkursie:

a) jedną najlepszą pracę magisterską spośród wszystkich prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu

b) jedną najlepszą pracę spośród wszystkich prac inżynierskich i licencjackich zgłoszonych do Konkursu

c) jedną najlepszą pracę końcową studiów podyplomowych spośród wszystkich prac końcowych studiów podyplomowych zgłoszonych do Konkursu

5.2 Autor najlepszej pracy magisterskiej otrzyma nagrodę w postaci indeksu na podyplomowe studia Marketing Internetowy ufundowanego przez Szkołę Główną Handlową o wartości 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy  złotych) brutto. Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy jest możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu (zasady odbycia praktyk oraz wysokość wynagrodzenia, a także termin odbycia praktyk, zostaną ustalone pomiędzy Zwycięzcą Konkursu a danym Partnerem Konkursu).

5.3 Autor najlepszej pracy spośród zgłoszonych do Konkursu prac licencjackich i inżynierskich otrzyma nagrodę w postaci uczestnictwa w szkoleniu „Akademia DIMAQ Basic” w formie zdalnej wraz z egzaminem DIMAQ ufundowanego przez Organizatora o wartości 3 115, 00 zł (słownie: trzy tysiące sto piętnaście złotych) brutto. Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wzięcia udziału w egzaminie zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Zwycięzcą Konkursu a Organizatorem. Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy jest możliwość odbycia płatnych, co najmniej miesięcznych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu (zasady obycia praktyk oraz wysokość wynagrodzenia, a także termin odbycia praktyk, zostaną ustalone pomiędzy Zwycięzcą Konkursu a Partnerem Konkursu).

5.4 Autor najlepszej pracy spośród zgłoszonych do Konkursu prac końcowych studiów podyplomowych otrzyma nagrodę w postaci uczestnictwa w szkoleniu „Akademia DIMAQ Professional” w formie zdalnej wraz z egzaminem DIMAQ ufundowanego przez Organizatora o wartości 3 920, 00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) brutto. Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wzięcia udziału w egzaminie zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Zwycięzcą Konkursu a Organizatorem.

5.5 Uczestnicy, których prace podyplomowe, magisterskie, licencjackie i inżynierskie zostaną wyróżnione w Konkursie otrzymają możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu (zasady obycia praktyk oraz wysokość wynagrodzenia, a także termin odbycia praktyk, zostaną ustalone pomiędzy Zwycięzcą Konkursu a Partnerem Konkursu).

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji z podjęcia praktyk lub ich przerwania przez Zwycięzcę Konkursu lub wyróżnionego Uczestnika Konkursu. Organizator nie ma również obowiązku pokrycia Zwycięzcy Konkursu lub wyróżnionemu Uczestnikowi Konkursu kosztów zakwaterowania na czas trwania praktyk oraz kosztów podróży z tym związanych.

5.7. Wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. Nagrody w postaci indeksu (pkt.5.2)  oraz szkolenia wraz z egzaminem (pkt. 5.3 i 5.4), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości wygranej (odpowiednio 780 zł, 311 zł oraz 392 zł). Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród, pobierze przed ich wydaniem od Zwycięzców Konkursu kwotę na podatek, a następnie odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego tytułem podatku od wygranej.

5.8. Wydanie Nagród, o których mowa powyżej, nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora za pośrednictwem strony www.dimaquni.com

5.9. Warunkiem wydania Nagród, o których mowa w pkt 5.2., 5.3 i 5.4  powyżej, jest potwierdzenie chęci odbioru nagrody.

5.10. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo zwrotu otrzymanych w Konkursie nagród ani uzyskania ich równowartości w gotówce.

5.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku, gdy dany Uczestnik Konkursu, którzy uzyskał prawo do uzyskania nagrody, odmówi podania danych osobowych, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Uczestnikowi.

5.12. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z przyczyn od siebie niezależnych skontaktować się z Uczestnikiem, który uzyskał prawo do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który figuruje na liście wyników sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Organizator informuje, iż podejmie trzy próby skontaktowania się z Uczestnikiem za pośrednictwem podanego przez Uczestnika w zgłoszeniu numeru telefonu komórkowego.

5.13. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5.14. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania Uczestnikowi Konkursu tytułu Zwycięzcy Konkursu w przypadku powzięcia wiarygodnej i potwierdzonej informacji, że Praca dyplomowa nie stanowi rezultatu jego samodzielnej pracy oraz, że wystąpiono wobec Uczestnika Konkursu z odpowiednimi roszczeniami w tym zakresie.

 

VI. Etapy Konkursu

6.1. I Etap Konkursu:

 

6.1.1. Spośród prawidłowo i zgodnie z postanowieniami niniejszego Konkursu nadesłanych przez Uczestników Konkursu zgłoszeń Jury I Etapu Konkursu wybierze 5 najlepszych merytorycznie prac magisterskich oraz łącznie 5 prac inżynierskich i licencjackich oraz 5 prac studiów podyplomowych. Kryteria oceny Jury I Etapu Konkursu są następujące:

 1. a) aktualność i ważność problematyki;

 2. b) wkład własny autora – twórczy charakter Pracy;

 3. c) wartość aplikacyjna Pracy;

 4. d) jakość merytoryczna Pracy;

 5. e) ocena formalnej strony Pracy

6.1.2. Wybór najlepszych Prac dyplomowych nastąpi w terminie od dnia 12.08.2022 r. do dnia  16.09.2022 r.;

 

6.1.3. Wyniki I Etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.dimaquni.com do dnia  19.09.2022 r.

 

6.2. II Etap Konkursu:

 

6.2.1. Wyłonione w ramach I Etapu Prace dyplomowe zostaną poddane ocenie Jury II Etapu Konkursu.

 

6.2.2. Ocena Prac dyplomowych w II Etapie nastąpi w terminie 19.09.2022 do 30.09.2022. W dniach 27.09.2022 – 01.10.2022 odbędzie się spotkanie Jury II Etapu, podczas którego zostaną wyłonieni Zwycięzcy Konkursu.

 

6.3. Przy ocenie Prac dyplomowych w II Etapie pod uwagę będzie brana:

 1. a) aktualność i ważność problematyki;

 2. b) wkład własny autora – twórczy charakter Pracy;

 3. c) wartość aplikacyjna Pracy;

 4. d) jakość merytoryczna Pracy;

 5. e) ocena formalnej strony Pracy.

6.4. Skład Jury II Etapu Konkursu zostanie podany na stronie internetowej www.dimaquni.com w terminie do dnia 12.09.2022.

 

6.5. Podanie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.dimaquni.com.

 

6.6. W przypadku niewyłonienia przez Jury II Etapu pierwszej najlepszej pracy dyplomowej w każdej kategorii, specjalne Jury – w składzie określonym w pkt 6.2.7. poniżej – przyzna pierwszą nagrodę autorowi wybranej przez siebie Pracy dyplomowej.

6.7. W skład specjalnego Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Współorganizatora.

 

 

VII. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres: IAB Polska, ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: k.pustelnik@dimaq.eu, zawsze z dopiskiem – „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę z zakresu marketingu internetowego DIMAQ Uni – reklamacja”, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podania wyników Konkursu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

7.3. Pisemna i złożona w formie elektronicznej reklamacja winna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji.

7.4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 10 dni od daty ich złożenia. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadomi osobę, która wniosła reklamację, na adres wskazany w reklamacji.

7.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny.

7.6. Powiadomienie osoby, która wniosła reklamację, o wynikach postępowania reklamacyjnego wyczerpuje tryb tego postępowania.

 

VIII. Dane osobowe Uczestników Konkursu

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa (Administrator).

 • Dane osobowe Uczestników Konkursu, wymienione pkt. 4.3. powyżej, są przetwarzane dla celów udziału w Konkursie, w szczególności w celu wydania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów Administratora.

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO) oraz uzasadniony interes Administratora jako Organizatora Dane przetwarzane są także dla celów związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów podatkowych, a podstawę przetwarzania w tym zakresie stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych.

 • Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. W przypadku zgody na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym brak zgody Uczestnika uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów.

 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora danych osobowych.

 • Jeśli Uczestnik uważa, że administrator przetwarza dane w sposób niewłaściwy ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • Dane Uczestnika będą przekazywane innym odbiorcom: Interactive Advertising Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 39/77 oraz Partnerom Konkursu.

 • Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 • Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.dimaquni.com.

 • Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, na stronie internetowej pod adresem: dimaquni.com.

 • Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej